DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CTKM "ẨN SỐ VÀNG"


Tuần thứ 01: Thời gian từ ngày 15/06/2019 đến ngày 23/06/2019.


STTGiải thưởngThuê bao trúng thưởng
01Thẻ cào điện thoại VinaPhone trị giá 500.000 đồng084855xxxx, 091134xxxx, 082829xxxx, 094691xxxx, 091733xxxx
02Tiền mặt 3.000.000 đồng094691xxxx

Tuần thứ 02: Thời gian từ ngày 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019.


STTGiải thưởngThuê bao trúng thưởng
01Thẻ cào điện thoại VinaPhone trị giá 500.000 đồng084855xxxx, 084587xxxx, 082837xxxx, 091728xxxx, 082835xxxx
02Tiền mặt 3.000.000 đồng084587xxxx

Tuần thứ 03: Thời gian từ ngày 01/07/2019 đến ngày 07/07/2019.


STTGiải thưởngThuê bao trúng thưởng
01Thẻ cào điện thoại VinaPhone trị giá 500.000 đồng084855xxxx, 091134xxxx, 0828348xxxx, 0828355xxxx
02Tiền mặt 3.000.000 đồng091134xxxx


Tuần thứ 04: Thời gian từ ngày 08/07/2019 đến ngày 14/07/2019.


STTGiải thưởngThuê bao trúng thưởng
01Thẻ cào điện thoại VinaPhone trị giá 500.000 đồng084855xxxx, 091263xxxx, 091108xxxx, 082835xxxx
02Tiền mặt 3.000.000 đồng084855xxxx


Tuần thứ 05: Thời gian từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019.


STTGiải thưởngThuê bao trúng thưởng
01Thẻ cào điện thoại VinaPhone trị giá 500.000 đồng082837xxxx, 082835xxxx, 091108xxxx, 091108xxxx, 0129835xxxx
02Tiền mặt 3.000.000 đồng082837xxxx

Tuần thứ 06: Thời gian từ ngày 22/07/2019 đến ngày 28/07/2019.


STTGiải thưởngThuê bao trúng thưởng
01Thẻ cào điện thoại VinaPhone trị giá 500.000 đồng082834xxxx, 084587xxxx, 094193xxxx, 091847xxxx
02Tiền mặt 3.000.000 đồng084587xxxx

Tuần thứ 07: Thời gian từ ngày 29/07/2019 đến ngày 04/08/2019.


STTGiải thưởngThuê bao trúng thưởng
01Thẻ cào điện thoại VinaPhone trị giá 500.000 đồng091659xxxx, 084823xxxx, 082835xxxx, 094978xxxx
02Tiền mặt 3.000.000 đồng091659xxxx

Tuần thứ 08: Thời gian từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019.


STTGiải thưởngThuê bao trúng thưởng
01Thẻ cào điện thoại VinaPhone trị giá 500.000 đồng091xxxx154082xxxx849,  091108xxxx, 082833xxxx, 082824xxxx, 09xxxx3822
02Tiền mặt 3.000.000 đồng082834xxxx


Tuần thứ 09: Thời gian từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019.


STTGiải thưởngThuê bao trúng thưởng
01Thẻ cào điện thoại VinaPhone trị giá 500.000 đồng

091267xxxx, 082834xxxx, 084xxxx328, 0828xxxx28, 91xxxx244

02Tiền mặt 3.000.000 đồng091xxxx244

Tuần thứ 10: Thời gian từ ngày 19/08/2019 đến ngày 2508/2019.


STTGiải thưởngThuê bao trúng thưởng
01Thẻ cào điện thoại VinaPhone trị giá 500.000 đồng


02Tiền mặt 3.000.000 đồng

x.mdep.vn